Pervitin

PERVITIN
neboli metamfetamin je syntetická droga ze skupiny amfetaminů. Amfetaminy jako skupina drog byly syntetizovány na přelomu předminulého století, masivního rozšíření doznaly v druhé polovině minulého století. Pervitin, podobně jako ostatní látky ze skupiny amfetaminů, má psychostimulační účinky. Po jeho užití dochází k celkovému povzbuzení organismu, dochází tedy ke stimulaci psychiky i ke stimulaci tělesné. V ČR se jedná o nejčastěji zneužívanou látku - uživatelé pervitinu tvoří 2/3 všech uživatelů drog. Popularita pervitinu je dána především jeho snadnou dostupností a relativně nízkou cenou.

Vzhled látky: čistý má formu mikrokrystalického bílého prášku bez zápachu, hořké chuti. Na černém trhu je často zabarven do žluta či do fialova, protože obsahuje zbytky látek používaných při domácí výrobě.

Slangové názvy drogy: perník, peří, piko, péčko, parno, speed


Mezi očekávané, žádoucí účinky patří:
- odstranění únavy
- zrychlení myšlení, usnadnění asociací, zvýšená hovornost
- pocit síly (zvyšuje pocit sebejistoty a rozhodnost) a velkého množství energie
- navozuje pocity euforie a empatie, lásky, štěstí a míru

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- sucho v ústech při intoxikaci, zvýšené pocení
- bolesti na hrudi, možnost selhání krevního oběhu
- objevuje se nechutenství spojené s výrazným hubnutím
- nadměrné vyčerpání organismu spojené s jeho hyperstimulací, stav vyčerpání po odeznění účinku (tzv. dojezd)
- ovlivňuje motoriku - vznikají pohybové stereotypy spojené s intoxikací (tzv. vykroucenost)
- vyvolání strachu a úzkosti (anxiogenní efekt)
- pocity pronásledování a ohrožení (tzv. stíha)
- halucinace a bludy (toxická psychóza)
- nepřehlédnutelné rozšíření zornic (mydriáza), často nereagují na světlo
- nadměrná koncentrace na nějakou, mnohdy nesmyslnou činnost (tzv. záseky)

Pro vnějšího pozorovatele se jeví intoxikovaný jako velmi hovorný, urychlený, často jsou patrné podivné pohybové stereotypy (tzv. vykroucenost). Nápadné je množství energie a prakticky nulová potřeba spánku - ustupuje pocit únavy a organismus pracuje až do úplného vyčerpání. Po odeznění účinků drogy se dostaví únava spojená se spavostí a „vlčím“ hladem. Při rozvíjející se závislosti ztrácí člověk schopnost smysluplně fungovat při běžných aktivitách. 

Pervitin patří mezi drogy, pro které není typické denní užívání. Bývá spíše užíván v jízdách, tedy opakované užití několik dní po sobě, po kterém následuje období abstinence. Charakteristické je na počátku drogové kariery užívání příležitostně - o víkendech. Postupně dochází ke zvyšování frekvence, uživatel užívá pervitin nejen o víkendech, ale i během týdne. Užívání někdy přechází do několika denních „tahů“ následovaných obdobím abstinence, kdy uživatel čerpá síly k novému tahu.

Opakované užívání pervitinu vede k návyku a závislosti. Pro vznik závislosti je třeba dlouhodobého užívání s frekvencí obyčejně několikrát týdně. Závislost nevzniká po jednorázovém užití ani po užívání trvajícím např. měsíc. Rozvoj závislosti trvá přinejmenším několik měsíců, typicky ¾ roku až 1½ roku. Zrádné je, že závislost se rozvíjí plíživě a také že typický způsob užívání pervitinu vede uživatele k mylnému dojmu, že závislý být nemůže, protože vydrží několik dní bez obtíží abstinovat. Závislost vzniká jen psychická, fyzické obtíže spojené s vysazením mají jen charakter vystupňované únavy. Psychická závislost je však z hlediska léčby tou obtížnější složkou závislosti. Její zvládnutí obyčejně vyžaduje alespoň ambulantní léčbu stacionárního typu v délce několika měsíců. Na způsobu aplikace při vzniku závislosti nezáleží.

Rizika spojená s užíváním pervitinu
- toxická psychóza
- strach, úzkost
- depresivním jedincům mohou dodat sílu k sebevraždě
- provokace duševní poruchy v souvislosti s užíváním
- potenciálně smrtelné interakce s některými léky (například antidepresiva)
- poškození organismu vlivem opakovaně zvýšeného krevního tlaku při intoxikaci (srdce, cévy, ledviny)
- závislost


1. pomoc
Pokud je postižený v toxické psychóze, je moudré postupovat nekonfliktně, zklidnit jej. Dobrý je tělesný kontakt, stálý dohled (nejlépe více osobami, protože může intoxikovaný pod vlivem drogy jednat nesmyslně a nebezpečně) a vyvedení do klidného prostředí. Důležitá je opatrnost - násilné chování není vyloučené (jedinec může být nebezpečný sobě i svému okolí - v tomto případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc). Při somatických obtížích (zvláště bolesti na hrudi, kolapsu) okamžitě volat záchranku. Lékařskou pomoc je vhodné vyhledat i v případě, že halucinace přetrvávají i po odeznění účinku drogy a při předávkování.

Odvykací stav
Somatická (fyzická) složka má podobu vystupňované únavy v souvislosti s extrémním vyčerpáním organismu. Psychická složka se objevuje obyčejně po odeznění tělesných obtíží a má podobu extrémních chutí na užitím pervitinu, objevují se poruchy nálady. Odvykací stav není život ohrožující, je možné jej bez vážnějších obtíží zvládnout bez lékařské intervence.

Detekovatelnost
Po jednorázovém užití, nebo užívání s malou frekvencí:
testy z moči 4 - 5 dní

Při opakovaném, dlouhodobém užívání: 
testy z moči 7 - 10 dní