Nelátkové závislosti

NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
Pro skupinu sledovaných poruch existuje mnoho různých pojmenování – terminologie je nejednotná. Kromě pojmu nedrogové závislosti existují názvy nelátkové závislosti, závislosti bez substancí nebo závislosti na procesech. Obecně můžeme mluvit také o tzv. závislostním chování. Tato nesourodá skupina představuje psychické závislosti, kdy se prožívání člověka mění na základě příjemného prožitku, tak že se přestává ovládat a narůstá u něj neodolatelná touha po takovém chování, které opakovaně směřuje k prožívání daného příjemného prožitku.

Mechanismus účinků nedrogových závislostí je velmi podobný závislostem drogovým, ale na rozdíl od drogové závislosti není člověk ohrožen riziky s aplikací drogy, infekcí chorob nebo předávkováním látky. Nedrogové závislosti provází problémy v oblasti psychické, sociální, ekonomické. Váže se k nim páchání trestné činnosti a ohrožení sebevražedným chováním. Sekundárně mohou způsobovat i zdravotní komplikace (př. závislost na PC – problémy s vadným držením těla, nadváha, problémy se zrakem atd.)

Nedrogové závislosti je možné rozdělit podle předmětu vzniku. Proto je můžeme členit jako závislosti na informačních technologiích (výpočetní technika, internet, hraní her v PC či on-line hry, nadměrné sledování televize, závislost na mobilním telefonu, bankaholismus a další). Další oblastí je závislost behaviorální tzn. závislost na hracích a výherních automatech (gambling), sázkařství, ale patří sem i workoholismus, závislost na sektě či jiné osobě, patologické nakupování. V určitém smyslu sem mohou patřit i některé poruchy pudu příjmu potravin (mentální bulimie a mentální anorexie).


Projevy nedrogové závislosti:
- snížená schopnost sebeovládání jedince ve vztahu k vyhledávání kontaktu s objektem závislosti a setrvání v tomto vztahu na úkor vztahů jiných
- jedincův vztah k předmětu závislosti postupně začíná organizovat (nebo již plně organizuje) jeho život
- vynechání kontaktu s předmětem závislosti může vést až k fyziologickým projevům (craving)
- neovládavé puzení k předmětu závislosti
- soustavné myšlení na předmět závislosti i v situacích, kdy vykonává jinou činnost (zabíhavé nutkavé myšlenky)
- neschopnost přerušit stav s předmětem závislosti
- střídavé, ale i neúspěšné snahy (i v myšlení) předmět závislosti omezit
- přítomnost fantazií o předmětu závislosti „denní snění“
- preference vztahu s předmětem závislosti a myšlení o něm před jinými vztahy a jevy
- vzájemné prolínání až vytrácení reálných hranic mezi reálným životem a bytím jedince ve vztahu k závislosti
- negativní prožitky (neklid, podrážděnost, úzkost, rozlady, beznaděj, deprese, prázdnota, sebelítost, strach, pocit neúplnosti, bezcennosti) v situaci, kdy není možný vztah s předmětem závislosti

Nelátkové závislosti můžeme zjednodušeně rozdělit podle toho, k čemu se vztahují (podle předmětu vzniku), na technické a behaviorální.


Diagnostika
Velmi záleží na porovnání života člověka před rozvojem závislosti s aktuálním stavem. Může vycházet z porovnání diagnostických kritérií pro závislosti, které sledují zejména šest základních symptomů: významnost pro člověka, změny nálad, tolerance, abstinenční příznaky, konflikty a relapsy.

Léčba
Je velmi důležité, aby člověk, který trpí některou z forem nedrogové závislosti, získal od okolí zpětnou vazbu na změny ve svém chování. Z hlediska léčby může být velmi problematické právě získání náhledu na změny ve vztazích a celém životě, které je ale pro motivaci člověka k léčbě klíčové.

V léčbě nedrogových závislostí se uplatňuje zejména individuální nebo skupinová psychoterapie.

Do léčby by měla být zapojena celá rodina, protože prostředí a blízké vztahy, ve kterých člověk žije, mohou člověku získat potřebný odstup a náhled.