Základní informace


Prev-Centrum,z.ú., Nízkoprahové služby nabízí dětem a dospívajícím jednak prostor, kde se mohou setkávat s vrstevníky i dospělými, a zároveň nejsou ohrožování rizikovým chováním, a dále zahrnují zprostředkovávání pomoci v období dospívání a poradenství při zvládání obtížných situací.


Nabídka služeb:

 • Nízkoprahový klub Suterén
 • Adiktologická ambulance pro děti a dospívající
 • Sociálně terapeutický program UNCLE
 • Poradenství
 • Terénní sociální práce


  Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 10 let

 • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén je určen volně příchozím dětem a mládeži od 10 do 20 let. Charakteristikou cílové skupiny klubu je neorganizované trávení volného času, mládež se ve volném čase pohybuje často na ulici. Nízkoprahový klub pro mládež si proto klade za cíl poskytnout této cílové skupině podporu při řešení obtížných životních situací, nabízí prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat s vrstevníky i dospělými, a zároveň nejsou ohrožováni rizikovým chováním.

  Sociálně terapeutický program UNCLE

 • Program je určen pro skupinu dětí a mládeže ve věku 14 až 17 let, která z nejrůznějších důvodů překračuje společenské normy nebo je ohrožena tím, že by společenské normy v budoucnu mohla překračovat (prevence kriminality). Skupinová práce se zaměřuje na různé tematické oblasti dotýkající se období dospívání. Náplní programu jsou edukační, rozvojové a sociálně terapeutické aktivity. Program je lektorován ve spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. města Prahy.

  Poradenství

  Individuální poradenství

 • Individuální poradenství je zaměřeno na podporu dospívajících při zvládání aktuálních obtíží, problémů a nepříznivých životních událostí, které je doprovázejí v nelehkém období adolescence.

  Adiktologické poradenství

 • Je zaměřeno na děti a dospívající, kteří se nacházejí ve fázi experimentování s návykovými látkami (zejména alkohol, marihuana) či již vykazují známky tzv. škodlivého užívání. Jedná se o děti a dospívající, jejichž motivace ke spolupráci v rámci řešení experimentů s návykovými je vratká, založená na vnějším tlaku okolí. Zároveň se může jednat o děti a dospívající, kteří mimo užívání návykových látek mají i specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování a děti a dospívající, kteří nejsou schopni plnit své povinnosti ve škole (záškoláctví, problémy se školním prospěchem, předčasné ukončení studia, vyloučení ze školy).

  Poradenství pro rodiče a blízké osoby

 • Služba poradenství pro rodiče a blízké osoby či rodinné se zaměřuje na poskytnutí podpory rodinám v obtížné situaci. Služba podporuje všechny funkce rodiny včetně prohlubování rodičovských schopností a dovedností. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, v nichž se vyskytují významné a rodinu narušující vztahové a komunikační problémy.

  Sociálně pedagogické činnosti

 • Jedná se o jednorázovou či opakovanou podporu dítěte v přípravě do školy. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje i nácvik školních návyků a pomoc rodičům osvojit si činnosti spojené s přípravou na školní docházku dítěte. Spočívá v podpoře dětí při plnění školních povinností, výběru školy a volnočasových aktivit. Služba je určena i pro děti a mládež, kteří mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování.

  Terénní sociální práce

 • Terénní sociální práce je poskytována mládeži v jejím přirozeném prostředí, tedy na ulici, hřištích a v parcích. Je vykonávána v souladu s principy nízkoprahovosti, což znamená, že je co nejvíce dostupná, bezplatná, anonymní a poskytovaná na základě zájmu a dobrovolného souhlasu klientů. Jejími cíli jsou prevence rizikového chování, snižování rizik ohrožujících mládež, podpora a pomoc mladým lidem v obtížné životní situaci, aktivizace volnočasových činností a zapojení skupin mládeže do společnosti.