LSD

LSD
chemicky se jedná o diethylamid kyseliny d-lysergové (LSD-25). Látka bývá navázána na jinou látku, která umožní pohodlné dávkování. LSD totiž působí v extrémě malých množstvích. Typické jsou papírky napuštěné roztokem LSD (tripy), krystaly (mikrotripy), event. gel. LSD bylo syntetizováno v roce 1938 Albertem Hofmannem v laboratořích firmy Sandoz. O jeho rozšíření se postaral největší měrou Timothy Leary, americký psycholog, který jej začal používat experimentálně v době svého působení na Harvardu a později i terapeuticky.

LSD patří mezi silné halucinogeny. Vyšší dávky (více než 300 mg) mají velmi silný efekt na psychiku, dochází k tzv. psychedelickému prožitku a může dojít ke změnám osobnosti. Velmi významným faktorem, který zásadně ovlivňuje průběh intoxikace, je set a setting – tedy duševní rozpoložení jedince při vstupu do intoxikace a okolní podmínky - vhodnost výběru místa intoxikace, spoluuživatelů, atd. Výsledná intoxikace je spolupůsobení látky, psychologického a fyzikálního okolí, osobnostní struktury osoby a očekávání, co látka způsobí. Vstupovat do intoxikace LSD s úzkostí, s neznámými lidmi nebo  na místě, které není bezpečné, je přímou cestou k vážným problémům. Vhodné podmínky mohou vyvolat velmi příjemný zážitek, nevhodné naopak bad trip – hororový průběh intoxikace. Obzvláště nepříznivý průběh intoxikace může způsobit trvalé poškození psychiky, nebo vést k úrazu.

Vzhled látky: LSD se na trhu vyskytuje ve dvou formách - častěji se distribuuje ve formě papírků, nasáknutých čirou tekutinou, méně častější jsou barevné pilulky napuštěné LSD. Jako trip se označuje papírek napuštěný LSD o rozměrech 5x5 mm, potištěn různými motivy.

Slangové názvy drogy: trip, papír, kyselina, acid, čtverec, dekl, hoffman


Účinky očekávané a žádoucí:
- euforie, někdy příjemné zrakové vjemy
- hypománie (překotné chování a jednání)
- zesílené vnímání zevních podnětů, živost barev, plastické barevné obrazy
- mírná stimulace
- pocity vhledu, jednoty s vesmírem, osvícení

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- oslabena kontrola vůle a kritičnost, časová dezorientace
- porucha pohybové koordinace
- narušená je perspektiva, odhadování vzdáleností
- halucinace (resp. pseudohalucinace), tělové se projevují změněným vnímáním tělesných proporcí
- pocity mohou být nepříjemné, provázené úzkostí, někdy až panická hrůza a bezbřehá úzkost
- obavy ze ztráty duševního zdraví
- flash back

Efekt nastupuje po užití řádově v minutách až desítkách minut. Trvání intoxikace je několik hodin (cca 6 - 8) v závislosti na dávce - její dozvuky lze (hlavně u vyšších dávek) vystopovat ještě po několika dnech. LSD je látka s mimořádnou silou. Pro intoxikaci dostačují dávky kolem 50 gama (0,000 05 gramu). Dávky do 100 gama vyvolávají většinou euforii, někdy úzkosti. Realitu vnímá uživatel jen mírně zkresleně, je schopen se v situaci orientovat. Od 200 gama výše se jedná o dávky, které označujeme jako psychedelické - kontakt s realitou je zcela porušen. Dochází ke ztrátě orientace v sobě samém i ve svém okolí. Intoxikovaný LSD viděný zvenčí je nápadný svým podivným chováním, ztrátou orientace, někdy bezdůvodným veselím, jindy zase viditelnou, masivní úzkostí.

Pro LSD je charakteristické příležitostné užívání, typické jsou jednotlivé experimenty, kontinuální užívání se prakticky nevyskytuje.Charakteristickým způsobem užití je rozpuštění látky v dutině ústní. LSD se však poměrně dobře vstřebává i neporušenou kůží. Injekční aplikace je extrémně vyjimečná.

U LSD se typicky popisuje tzv. flash back. Jedná se o stav, kdy se vrací stav prožitý při intoxikaci bez užití látky. Flash back obyčejně postiženého značně stresuje a mnohdy vyhledává psychiatrickou pomoc.

Rizika spojená s užitím LSD
- psychotický stav v průběhu intoxikace podobný schizofrenii
- přetrvávající psychotická porucha po odeznění intoxikace
- úraz, agresivní chování a jiné „nehody“ v průběhu intoxikace
- osobnostní změny
- flash back, badtrip


1. pomoc
Klid, trpělivé a předvídatelné chování, tělesný kontakt, přivolat lékaře. Intoxikovaný by měl být pod nepřetržitým dozorem nejlépe více osobami (pod vlivem drogy může jednat nesmyslně a nebezpečně). Pravděpodobnost komplikací (náhlé sebevražedné jednání, úzkostné stavy, pocit pronásledování) je možná i po několika dnech! Při předávkování a ve chvíli, kdy halucinace stále přetrvávají i po odeznění účinku drogy, je lékařská pomoc naléhavě nutná.

Odvykací stav
- nebývá přítomen

Detekovatelnost
Je komplikovaná pro velmi malá účinná množství.