Benzodiazepiny

BENZODIAZEPINY
Benzodiazepiny patří v medicíně mezi nejpoužívanější psychofarmaka, bohužel však také nejzneužívanější. Užívány bývají buď jako hlavní droga – obyčejně legálně předepisované lékařem, nebo jako droga vedlejší – doplňková k hlavní droze (většinou pervitin, heroin, Subutex) – získávané pak častěji na černém trhu. Benzodiazepiny mají hypnotický, sedativní a anxiolytický efekt (tedy způsobují zklidnění až spánek a odstraňují či rozpouštějí strach).


Účinky očekávané a žádoucí:
- odstranění strachu a úzkosti, zastavení panické ataky
- zklidnění a navození spánku
- odstranění křečí a zmírnění svalového napětí

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- únava a ospalost
- porucha koordinace pohybů
- poruchy krátkodobé paměti, někdy ústící ve zmatenost a dezorientaci
- paradoxní uvolnění afektu vzteku a agresivity
- ztráta motivace
- útlum dechového centra, zvláště při kombinaci s jinými tlumivými látkami
- potenciálně teratogenní (způsobující narušení vývoje orgánu nebo poruchu jeho funkce u plodu během těhotenství)

Silnější intoxikace benzodiazepiny připomíná opilost, intoxikovaný je nápadně veselý, potácí se, patrný je pokles svalového napětí, který někdy vede k pádům. Budí dojem poněkud „tupé veselosti“. Často usíná (podobně jako při opilosti) na zcela nevhodných místech a v bizarních polohách. Benzodiazepiny prodlužují reakční čas - při užití se nesmí řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje. Řidič, který pravidleně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo (např. benzodiazepiny), a to v takovém množství, které má negativní vliv na řízení, není způsobilý k řízení motorového vozidla a lékař, který tuto skutečnost zjistí, je ze zákona povinnen toto hlásit (podat návrh na odebrání řidičského oprávnění).

Pokud se jedná o jedinou užívanou drogu, je užívání obvykle denní (často v postupně stoupajících dávkách). Pokud se jedná o doplňkovou či sekundární drogu, je dosti obvyklé nárazové užívání většího množství tablet, někdy v případě, že je primární droga nedostupná, jindy při odeznívání efektu drogy na ztlumení nepříjemných stavů, event. v kombinaci s primární drogou na zesílení jejího efektu.

Způsob užití je buď ústy, obyčejně tam, kde jsou benzodiazepiny droga primární. U injekčních uživatelů drog, kteří užívají diazepam jako doplňkovou drogu, je obvyklé injekční užití rozpuštěných tablet. Efekt se různí podle způsobu aplikace a typu preparátu (některé látky jsou aktivní až po metabolizaci v játrech) řádově během desítek minut. Trvání účinku může být krátké – několik hodin (například u některých hypnotik) jindy dlouhodobé (například u diazepamu s vylučovacím poločasem kolem 1 dne). Benzodiazepiny mají velkou terapeutickou šíři - smrtelná dávka tedy představuje mnoho dávek terapeutických a předávkování jimi je celkem bezpečné. Velmi rizikové jsou však kombinace s jinými tlumivými látkami, včetně alkoholu, kdy dochází k útlumu dechového centra a následně ke smrti.
 
Závislost na benzodiazepinech vzniká snadno a je poměrně obtížně léčitelná - má složku psychickou i somatickou. Silná závislost psychická i tělesná vzniká zpravidla po několika měsících užívání. Benzodiazepiny by neměly být užívány dlouhodobě a po odeznění akutních obtíží je vhodné je vysadit.
 

Zástupci benzodiazepinů
Název účinné látky
Lék
diazepam
DIAZEPAM, SEDUXEN, VALIUM, APAURIN
alprazolam
XANAX, NEUROL, FRONTIN
flunitrazepam
ROHYPNOL
nitrazepam
NITRAZEPAM
triazolam
HALCINON
bromazepam
LEXAURIN
lorazepam ATIVAN
oxazepam
OXAZEPAM
klonazepam
RIVOTRIL
tofizolam
GRANDAXIN
medazepam ANSILAN
chlordiazepoxid ELENIUM, DEFOBIN, RADEPUR


Rizika spojená s užitím benzodiazepinů

- předávkování v kombinaci s alkoholem a tlumivými látkami, úmrtí na útlum dechu
- rychlý rozvoj závislosti
- úraz ve stavu zmatenosti, pád pro poruchu svalového napětí a pohybové koordinace
- stav potenciálně smrtelný, úmrtí na kumulaci epileptických záchvatů při odvykacím stavu


1. pomoc
První pomoc poskytujeme podle hloubky útlumu - je vhodné mít nad intoxikovaným dohled, kontrolovat průběžně dech a srdeční akci.  Vždy je nutné přivolat lékaře -  tablety v trávicím ústrojí se vstřebávají dlouhou dobu, stav se může zhoršit. Vhodný je pobyt na monitorovaném lůžku v nemocnici při požití vysokých dávek či při kombinaci více látek či v kombinaci s alkoholem.
Odvykací stav
Odvykací stav může být životu nebezpečný (zejména po náhlém vysazení dávek) a může dojít k úmrtí na status epilepticus.

1. lehčí forma
- nespavost, neklid, podrážděnost, přecitlivělost k zevním podnětům, pocity derealizace
- třes, pocení, křeče, nevolnost, bušení srdce, bolest hlavy, nechutenství
2. těžší forma
- epileptické záchvaty
- delirium (reakce na náhlé vysazení extrémně vysokých dávek užívaných dlouhodobě)
- psychotické obtíže
- může být smrtelný
Detekovatelnost
Detekovatelnost záleží na  vylučovacím poločasu - u krátce působících lze látku detekovat po několika dnech, u dlouhodobě působícího Diazepamu až 3 týdny. Testy se dělají obvykle z moči nebo slin.