Alkohol

ALKOHOL
Alkohol (chemicky etylalkohol, etanol C2H5-OH) vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů – buďto z jednoduchých cukrů obsažených v ovoci, nebo z polysacharidů z obilných zrn nebo brambor. Vyšší koncentrace se dosahuje destilací.

Etylalkohol byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn a používán v dobách historických civilizací, jak o tom svědčí četné archeologické nálezy – někdy jako látka zvláštního významu při náboženských obřadech, později stále častěji jako nápoj. Staré jsou též zprávy o léčebném používání alkoholu. I v současnosti se používá alkohol poměrně široce jak v oficiální (farmakologie), tak i v lidové medicíně. Patrně stejně dlouho jak je alkohol znám, však lidstvo provází i negativní následky nemírného požívání alkoholu.

Česká republika patří dlouhodobě v celosvětovém žebříčku mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu, resp. alkoholických nápojů. V přepočtu na 100% alkohol to již řadu let představuje průměrnou spotřebu téměř deseti litrů na jednoho obyvatele za rok. Nadměrná pravidelná konzumace alkoholických nápojů se u nás týká přibližně 25% dospělé mužské populace a 5% žen.


Obecně se dají účinky alkoholu na zdraví a chování člověka odstupňovat podle koncentrace alkoholu v krvi.

0,5 až 1,0 g/l: nevázanost v myšlení a soudnosti – rozvaha, zdrženlivost a umírněnost ustupují do pozadí. Často dochází k uvolnění úzkosti nebo útlumu, lidé se začínají cítit lépe a snadněji navazují společenské kontakty. Podnapilost lze většinou již z projevů dané osoby poznat.
1,1 až 1,5 g/l: objevuje se tzv. lehká opilost, která je již většinou objektivně zjistitelná. Projevuje se motorickou nešikovností, prodlužuje se reakční čas na podněty. Zvětšuje se euforie a dochází ke ztrátě sebekontroly, člověk se často stává nekritickým a netaktním.
1,6 až 2,0 g/l: tzv. střední stupeň opilosti, který je příznačný potácivou chůzí, vrávoráním. Zde již často dochází k výrazným poruchám chování - agresivní chování, výkřiky, pláč atd.
2,1 až 2,5 g/l: tento stav lze již označit jako těžkou opilost, prohlubují se poruchy rovnováhy a koordinace pohybů.
2,6 až 3,0 g/l: člověk se již většinou neudrží na nohou, je zmatený, dezorientovaný. Dostavují se poruchy vědomí, dýchání a známky těžké alkoholové intoxikace
3,1 až 4,0 g/l: známky těžké alkoholové intoxikace u všech postižených. Hrozí zástava dechu a krevního oběhu, bezvědomí má charakter hlubokého komatu.
5,0 g/l a více: v takovýchto případech již více než devadesát procent postižených umírá.

Držení a užívání některých návykových látek je v mnoha zemích trestné. Liší se nejenom to, jaké návykové látky daná země toleruje a jaké ne, ale rozdílná je i míra perzekuce za distribuci nebo užívání drog. Alkohol je sice součástí většiny společnosti již po dlouhou dobu, avšak přístupy společností k této droze se mění. V dnešní době patří zpravidla mezi návykové látky, které jsou většinou zemí (zejména těch Západních) tolerovány. Člověk, který v dnešní době v české společnosti odmítá alkohol, bývá v určitých společenských kruzích viděn jako „nenormální“ a lidé se snaží uhádnout, co za jeho odmítavým přístupem k alkoholu vězí. Lidé se dokonce velmi často takového člověka začnou s účastí a soucitem ptát na jeho zdravotní stav apod. V případě, že důvod odmítnutí alkoholu není podložen závažným onemocněním, bývá daný jedinec často vystaven přemlouvání k  „aspoň jedné skleničce“. Takováto situace nemusí být lidem příjemná a než aby se jí dále vystavovali, raději přemlouvání podlehnou. Alkohol je dnes nejenom tolerován, ale může se dokonce zdát, že lidé, kteří jej nekonzumují, jsou diskriminováni.

Společnost jako celek je ohrožena zejména tzv. nepřímými důsledky alkoholu. Mezi nejčastější ohrožení patří jízda pod vlivem alkoholu nebo agresivní chování, z kterého často plyne zvýšená kriminalita. V době šířících se pohlavně přenosných onemocnění má negativní vliv také rizikové sexuální chování, které alkohol často podněcuje.
 
Závislost na alkoholu vzniká poměrně pozvolna a zejména nenápadně. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Užívání alkoholu má pro daného jedince vyšší prioritu než ostatní chování, které mělo kdysi větší hodnotu. Hlavní charakteristikou je zvýšená a neovladatelná touha po alkoholu. Návrat k pití po období abstinence je často doprovázen rychlým znovu-objevením se znaků syndromu. Tuto nemoc je možno léčit jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy.
 

1. pomoc
U těžších otrav alkoholem je nebezpečí vdechnutí zvratků a zástavy dechového centra. Není dobré podceňovat větší opilost a je na místě volat lékaře. Nebezpečná je zejména kombinace opilosti a úrazu hlavy, a to proto, že může zakrývat známky nitrolebního krvácení.

Odvykací stav
Slovo „kocovina“ označuje vedlejší účinky konzumace alkoholu, které se projevují bolestí hlavy, pocitem žízně, citlivostí na světlo i hluk, nevolností a celkovým oslabením organismu. Alkoholová kocovina je způsobena především dehydratací organismu, která se projeví až po odeznění tlumivých účinků alkoholu. Jedinou skutečně spolehlivou metodou, jak tomuto stavu předcházet, je omezit množství požívaného alkoholu. Před konzumací se doporučuje dobře se najíst a v průběhu konzumace nemíchat různé druhy alkoholických nápojů. Jako pomoc při již probíhající kocovině je třeba především dodat tělu vodu. Toto se týká jednorázového abúzu, u lidí, u kterých je zneužívání alkoholu pravidelné, dlouhodobé, je to poněkud jiné. U lidí závislých se po šesti až osmi hodinách objevují abstinenční příznaky jako třes, poruchy spánku, pocení, vnitřní neklid, úzkost, deprese, rozladění, nechutenství, slabost aj. Příznaky se většinou dostavují hned po ránu a pro jejich zmírnění lidé sahají po další skleničce. Tak se rychle ocitají v začarovaném kruhu.

Detekovatelnost

Odbourávání alkoholu u muže vážícího 85 kg

Pivo 10
čas
Pivo 12
čas
Víno
čas
Lihovina 40%
čas
0,5  2:15 0,5 l 2:45 0,2 l 2:28 0,5 dcl 3:15
1 l 4:30 1 l 5:30 0,4 l 4:56 1 dcl 4:30
1,5 l 6:45 1,5 l 8:15 0,6 l 7:24 1,5 dcl 6:45
2 l 9:00 2 l 11:00 0,8 l 9:52 2 dcl 9:00
2,5 l 11:15 2,5 l 13:45 1 l 12:20 2,5 dcl 11:15
3 l 13:30 3 l 16:30 1,2 l 14:48 3 dcl 13:30
3,5 l 15:45 3,5 l 19:15 1,4 l 17:16 3,5 dcl 15:45
4 l 18:00 4 l 22:00 1,6 l 19:44 4 dcl 18:00
4,5 l 20:15 4,5 l 24:45 1,8 l 22:12 4,5 dcl 20:15
5 l 22:30 5 l 27:30 2 l 24:40 5 dcl 22:30

 Odbourávání alkoholu u ženy vážící 60 kg
 

Pivo 10

čas

Pivo 12

čas

Víno

čas

Lihovina 40%

čas

0,5  3:42 0,5 l 4:31 0,2 l 4:04 0,5 dcl 3:42
1 l 7:24 1 l 9:12 0,4 l 8:08 1 dcl 7:24
1,5 l 11:07 1,5 l 13:33 0,6 l 12:13 1,5 dcl 11:07
2 l 14:49 2 l 18:04 0,8 l 16:18 2 dcl 14:49
2,5 l 18:31 2,5 l 22:35 1 l 20:22 2,5 dcl 18:31
3 l 22:15 3 l 27:06 1,2 l 24:26 3 dcl 22:13
3,5 l 25:57 3,5 l 31:37 1,4 l 28:30 3,5 dcl 25:57
4 l 29:38 4 l 36:06 1,6 l 32:34 4 dcl 29:38
4,5 l 33:20 4,5 l 40:37 1,8 l 36:38 4,5 dcl 33:20
5 l 37:02 5 l 45:08 2 l 40:42 5 dcl 37:02

Na dobu odbourávání alkoholu má vliv zejména aktuální zravotní stav, ale také užívání některých léků.